Wonen

Wonen

Laatste nieuws over Seniorenappartementen Lammenschansweg/hoek Lorentzkade 

Het definitief ontwerp is gereed. De oplevering staat gepland voor september 2026. Een aanzienlijke groep belangstellenden heeft zich inmiddels bij de Stichting Woongroep Ouderen ProfBurgwijk ingeschreven. Voor hen wordt er op 9 april een informatieavond georganiseerd. Wilt u ook een uitnodiging voor die avond ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via StWoongroepOuderenPBW@gmail.com                                                                                                                                                       Kunt u die avond niet, maar heeft u wel belangstelling dan kunt u zich nog tot 1 mei bij de stichting aanmelden via hetzelfde mailadres. Vanaf die datum start de inschrijving bij projectontwikkelaar Vorm, onder wiens verantwoordelijkheid het verkoopproces zal plaatsvinden. Vanaf half april zullen wij allen die zich in de loop van de tijd bij ons als belangstellende hebben aangemeld een bericht sturen met informatie over het inschrijvingsproces en de manier waarop recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat wijkbewoners op de lijst van de stichting de voorkeur krijgen bij toewijzing.

Informatiebijeenkomst over herontwikkeling “Lorentzhof fase 2”

5 september 2023

Op dinsdag 5 september van 19.30 uur tot 21.30 uur wordt in LLokaal van mboRijnland (Bètaplein 18)  door de gemeente en projectontwikkelaar Vorm een informatieavond gehouden.

Programma

19.30u                 Welkom door projectmanager gemeente Leiden

19.40u                 Presentatie door ontwikkelaar VORM

20.30u                Gelegenheid tot stellen van vragen

21.00u-21.30u   Afronding en einde avond

 

Informatiebijeenkomst 26 juni 2023

Op 26 juni vond de tweede informatiebijeenkomst plaats vanuit de Stichting Woongroep Ouderen ProfBurgwijk (SWOPB). De ontwikkeling van het project gaat in kleine stappen, in samenspraak met de bouwer (VORM en architect Lugten/Malschaert), de woonstichting voor de sociale huurappartementen (Ons Doel), de gemeente Leiden, de VVE van het Lidwinahuis en twee potentiële kopers. Is uw belangstelling gewekt en wilt u op de hoogte gehouden worden: meld u aan via StWoongroepOuderenPBW@gmail.com

Informatiebijeenkomst 24 april 2023

Op 24 april heeft de eerste bijeenkomst van geïnteresseerden in de seniorenwoningen plaatsgevonden. Op voorstel van een wijkgenoot gebruikt de stichting de werknaam ProfBurghof. Tijdens deze avond was er ruim de gelegenheid om ideeën te spuien. Van deze ideeën zullen in de komende stakeholdersbijeenkomsten gebruik worden gemaakt.

Oprichting Stichting

Op 20 februari 2023 is de Stichting Woongroep Ouderen ProfBurgwijk opgericht ten behoeve van te bouwen seniorenappartementen aan de Lammenschansweg. Deze appartementen maken onderdeel uit van het project Lorentzhof fase 2.

Voorgeschiedenis

De groep ‘Wonen voor Ouderen’ houdt zich bezig met woonomstandigheden voor ouderen. Welke aanpassingen hebben woningen in de woningvoorraad in onze wijk nodig om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.  We hebben contact met de gemeente gezocht over dit onderwerp. Hieronder volgt ons eerste en tweede manifest. Maar in verband met onze woonwensen eerst dit:


Woonruimte voor senioren is geen gemeentelijke prioriteit

Leids Nieuwsblad – 6 juni 2019 (journalist: Hans Schuurman)

Veel ouderen in de Professoren- en Burgemeesterswijk willen de komende jaren hun (te) ruime huis inruilen voor een woning die beter op hun woonbehoefte is afgestemd. Zij willen tegelijk graag in hun wijk blijven wonen. Dat blijkt uit een enquête die de gemeente Leiden in de Profburgwijk hield. Maar het stadsbestuur lijkt doof voor deze senioren woonwensen. “Geen prioriteit”, zegt B.&W. “Wij worden niet serieus genomen”, aldus de verbolgen senioren vertegenwoordigers Ton Polderman en Floris Wouterlood.

Opnieuw dreigen de ouderen van de Profburgwijk achter het net te vissen. De Profburg-woongroep had haar oog laten vallen op bouwgrond van (een deel van) het Trigon terrein aan de Cronesteinkade. Maar het gemeentebestuur staat op het punt alle grond te vergeven aan de hockeyclub. De senioren zijn boos en teleurgesteld. “Het is een van de laatste stukken gemeentegrond voor een woonhof , volgens het beproefde Knarrenhof-concept. Beide senioren vertegenwoordigers staat een kleinschalige woonvoorziening voor ogen met alle sociale voordelen van samenwonen en behoud van privacy. Een wooncomplex waar men elkaar in het oog houdt, eenzaamheid minder kans heeft en waar zorg- en dienstverlening nabij is en collectief wordt georganiseerd.

Op de gemeentelijke enquête reageerden 645 bewoners, overwegend 65 plussers, waaruit bleek dat de helft van hen binnen 5 jaar wil verhuizen, mits er wel passende woonruimte in de wijk beschikbaar komt. Buiten het normale verhuisverloop in deze wijk zouden dan elk jaar ca. 50 huizen ruime gezinswoningen vrijwillig vrijkomen.

“Wij zien kleinschalige woonvoorziening voor ouderen als een win – win situatie, voor zowel het gemeentebestuur als onze wijkgenoten”, zegt Polderman. Elders in den lande blijkt dit ‘Knarrenhof-model’ succesvol. “Al eerder gingen wij op zoek naar geschikte locaties”, vult Wouterlood hem aan. “Wij opteerden voor de Finse School aan de Lorentzkade. Maar de wethouder zei: Sorry, een projectontwikkelaar was jullie voor. Eerder al het Lidwinahuis aan de Zoeterwoudsesingel en het Motorhuis aan de Hoge Rijndijk, maar van het gemeentebestuur kregen wij steeds nul op het rekest”. “De projectontwikkelaar ziet onvoldoende rendement en wij kunnen niets doen”, zei de gemeente. Deze week kwam in de beantwoording van de vragen van Rembrandt Rowaan en Alex Friso (Groenlinks) aan het college de ‘aap uit de mouw’. B.&W: ‘De woningbouwopgave in Leiden vóór 2030 is 8.500 woningen. Daarin passen geen kleinschalige bouwinitiatieven die veel ruimte kosten. Wij gaan de woongroep Profburgwijk niet helpen met het zoeken naar geschikte locaties. Alle nieuwbouwwoningen die gebouwd worden zijn levensloopbestendig, dus ook geschikt voor ouderen’. Met zo’n antwoord gaat het stadsbestuur met z’n rug naar oudere burgers staan. Het stadsbestuur gaat fikse bedragen uitgeven aan kostbare woningaanpassingen want nu blijven ouderen langer in hun huis wonen. Zij stellen een verhuizing steeds uit, tot het niet langer kan. Het dan geboden alternatief elders in de stad wordt noodgedwongen aanvaard. Op hun hoge leeftijd zullen zij in de vreemde omgeving slecht aarden. Hun verzorgingsbehoefte neemt toe, de nieuwe buurt springt niet bij, ze vereenzamen. Geen prioriteit van dse gemeente is een lose-lose situatie!


Tweede Woonmanifest – 1 juni 2018


Ouderencontact Profburgwijk Leiden

Ruimte voor seniorenwoningen in de Profburgwijk
en over de behoeften van jong en oud in de Profburgwijk:
Kunnen jong en oud in de wijk vinden wat ze nodig hebben?
Er is weinig ruimte: hoe gaan we daarmee om?

De positie van ouderen in 2018

Ouderen in Nederland en in de Profburgwijk worden steeds ouder. Dat brengt beperkingen met zich mee, hulpbehoevendheid en dreigende eenzaamheid. We willen daarom als ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen met onze buren en bekenden. Maar er ontstaat ook een toenemende behoefte aan aangepaste woonruimte, gelijkvloers of voorzien van een lift. Dat type woningen is tot nu toe in de wijk niet te vinden.

Aan welke eisen moet zo’n seniorenwoning voldoen?

 • Op loopafstand van buren en vrienden uit de wijk.
 • Op loopafstand van de (bekende) huisarts, en een ontmoetingsruimte.
 • Geheel gelijkvloers of voorzien van een lift.
 • Bij voorkeur niet te ver verwijderd van eventuele extra zorg.

Bestaat dat al in de wijk? Nee.

Is er ruimte in de wijk om daarvoor te bouwen? Ja, maar er is ook extra ruimte nodig voor:

 • Groenvoorziening voor alle leeftijden om te wandelen en /of te bewegen.
 • Sportvoorzieningen voor kinderen en jongeren in schoolverband en in clubverband.
 • Naschoolse opvang.
 •  Jonge gezinnen die graag in de wijk willen komen wonen.

Kan dat allemaal? Met goed overleg valt veel te bereiken.

1) Een belangrijk punt is dat ouderen kunnen plaatsmaken voor jonge gezinnen als er nieuwe woonruimte voor ouderen wordt gebouwd. Zowel grote woonhuizen voor gezinnen als appartementen zonder lift voor jongeren en alleenstaanden zullen vrijkomen als ouderen
kunnen verhuizen naar appartementen met lift in verschillende prijscategorieën.
2) Naast sociale woningbouw is er voor de huidige oudere wijkbewoners grote behoefte aan woningbouw voor middeninkomen enerzijds en voor ouderen met een ruim inkomen anderzijds: drie groepen dus!
3) Ouderen kunnen veel zelf, zoals bijvoorbeeld een Krasse Knarrenhof laten bouwen – als de gemeente en de wijk er ruimte voor geven.

Gaat dat lukken in de wijk? Ja, het kan en we hebben een voorstel!

A. Concentreer alle jeugd- en sportvoorzieningen rond de scholen, de Lorentzschool en de Josephschool
B. Concentreer ouderenvoorzieningen rond de Lorentzhof (een medische post) in het gebied tussen de Lammenschansweg, Zoeterwoudsesingel, Cronesteinkade en Lorentzkade
C. Zorg in beide gebieden ook voor behoud van groen: om te wandelen, te bewegen, om bloemen en groente te verbouwen (het Soete Land o.a.), de hond uit te laten, en van te genieten.

Ouderencontact Profburgwijk, juni 2018
info@ouderencontactprofburgwijk.nl


Eerste Woonmanifest – 1 september 2015


Ouderencontact Profburgwijk LeidenProfessoren- en Burgemeesterswijk: een wijk met veel ouderen
Vergeleken met andere Leidse wijken hoort de Professoren- Burgemeesterswijk tot de top van de ‘vergrijsde wijken’. Van de 8751 inwoners in onze wijk is 15% momenteel 65 jaar of ouder (1343 personen). Ruim 40% van deze ouderen is momenteel 75 jaar of ouder (554 personen). De komende 20 jaar zal het aandeel van 75+ers verdubbelen.
De wijk is divers in samenstelling. Naast de hoog opgeleide eigen woningbezitters kent de wijk een substantiële groep bewoners die huurt in de sociale sector. Ook de bebouwing in de wijk is divers. De wijk heeft kleinere en grotere eengezinshuizen en een flink aantal appartementen (meestal zonder lift).
De doorstroming in de wijk stagneert. Jonge gezinnen komen in de wijk wonen en verhuizen vaak binnen de wijk als het gezin groter wordt. Voor oudere bewoners worden deze woningen vaak té ruim, de tuin te bewerkelijk en de trap onaangenaam. Zij hebben nauwelijks een alternatief in de wijk. Zij kiezen er voor om óf in hun grote huis te blijven wonen, óf de wijk – en het daar opgebouwde netwerk- te verlaten.

Situatie in de wijk

   • Zorg- en welzijnsvoorzieningen worden steeds vaker op wijkniveau georganiseerd.
   • In onze wijk zijn geen woonvoorzieningen voor zorgbehoevenden die niet ernstig ziek of dement zijn. Wijkbewoners zijn daar ongerust over.
   • Voor zorg en welzijn zijn ouderen vooral op het eigen netwerk aangewezen, in de wijk dus. In onze wijk werkt de Wijkgroep Ouderen aan het versterken van dit netwerk, in nauwe samenwerking met o.a. het Sociaal Wijkteam en de Wijkvereniging.
   • Er is behoefte aan passende, gelijkvloerse woonruimtes in de wijk, die aansluiten bij de behoeftes van in de wijk wonende ouderen. Uit onze inventarisaties en gesprekken blijkt dat voor een geschikte woning van belang is: gelijkvloers, voorzien van lift, met voorzieningen voor zorg en ondersteuning binnen handbereik. Een gemeenschappelijke ruimte/ ontmoetingsplek voor bewoners is belangrijk. Huren is volgens ons een belangrijk instrument om doorstroom te bevorderen en leegstand te voorkomen.Biedt de vrije markt een oplossing?
   • De overheid voert een beleid waarin zorgwoningen in particulier eigendom worden gebouwd. (Ver)nieuwbouw is op enkele plekken voorzien (bijvoorbeeld Zoeterwoudsesingel 34 en bij de Van Vollenhovenkade) en in handen van projectontwikkelaars. Dit heeft de afgelopen jaren niet geleid tot geschikte nieuwe woningen voor de oudere doelgroep in onze wijk. Daarnaast is het nog maar de vraag of deze groep voor de projectontwikkelaars interessant is om het aanbod op te richten. Wij zijn daar niet gerust op.
   • In elk geval zijn de huidige nieuwbouwplannen qua omvang onvoldoende om tegemoet te komen aan de behoefte voor geschikte woningen voor ouderen. Een deel van de oplossing zal liggen in aanpassing van bestaande bouw. Daar liggen nog de nodige uitdagingen!

Wat doen we zelf?
Ouderencontact Profburgwijk is alert en actief op het thema ‘wonen’. Wij denken na en overleggen over hoe we prettig kunnen blijven wonen in onze eigen wijk. Wij hebben ons geïnformeerd over een veelheid van onderwerpen: het aanpassen van de eigen woning met technische hulpmiddelen, het verbeteren van de veiligheid van de woning (via wijkagent), nieuwbouwmogelijkheden (we inventariseerden de mogelijkheden), alternatieve woonconcepten, commerciële mogelijkheden op de woningmarkt (via makelaar). We deden een verkennend onderzoek naar woonwensen van ouderen in de wijk. We bestudeerden de gemeentelijke statistieken over de leeftijdsopbouw in onze wijk. Wij denken dat onze wijk een grote potentie heeft en dat deze om gemeenschappelijke actie vraagt om te worden verzilverd. Wij pleiten voor diversiteit in woningen in de wijk, waardoor bewoners kunnen blijven doorstromen en ook op oudere leeftijd in de wijk kunnen blijven wonen.

Onze vraag aan de gemeente:
1. Doe al het mogelijke om nieuwbouw en herbouw geschikt en fysiek en financieel beschikbaar te maken voor senioren in de wijk. Gun senioren een passende woning in hun eigen wijk en koester de sociale samenhang die daar is ontstaan.
2. Ontwikkel samen met ons een idee over hoe senioren in onze wijk prettig zelfstandig kunnen blijven wonen. Er ligt een gezamenlijke uitdaging waaraan ook de gemeente een bijdrage kan leveren.
3. Betrek ons vroegtijdig bij besluitvorming ten aanzien van de inrichting van de wijk.
Contactpersoon : Mevrouw C. W. Polderman- de Vries, voorzitter Wijkgroep Ouderen Telefoon: 06-51014801 of 071-5144295. Email: cwpoldevries@xs4all.nl

1 September 2015